Home Assortiment Tarieven & Bezorgen Contact

Algemene Voorwaarden

Lees deze voorwaarden goed door zodat u op de hoogte bent van alle voorwaarden en bepalingen.


1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Feestart opgestelde aanbiedingen en tussen hen en de wederpartij opgestelde huurovereenkomst.

De wederpartij ten aanzien van dergelijke aanbiedingen en overeenkomsten wordt hierna steeds aangegeven als: huurder

Toepassingen van door de huurder ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor afwijkende afspraken is een schriftelijke bevestiging nodig.


2. Aanbiedingen

De prijsopgave zijn steeds vrijblijvend, tenzij de prijs uitdrukkelijk is overeengekomen met mail als bevestiging.

Overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke orderbevestiging van Feestart (hieronder valt ook een bevestiging per mail met bijgeleverd bestand)

Door Feestart verstrekte documentatie zijn door hen vrijblijvend te wijzigen.

Huurder of diens gemachtigde is verplicht op aangeven van Feestart, bij aflevering of ophalen van het verhuurde een kopie legitimatie te overleggen.

Tenzij anders overeen gekomen is, is de huurder verplicht direct contant de voorafgestelde bedragen contant te voldoen mits anders aangegeven is in de bevestigings order.


3. Betaling

De contante betaling van de factuur dient te geschieden bij het ophalen dan wel afleveren van van het verhuurde. Storting of overboeking per bank dient voor de afgesproken boeking op rekening van Feestart te staan. Indien de huurder of diens gemachtigde het bedrag niet voor de betalings termijn voldoet heeft Feestart het recht wettelijke rente te berekenen. Indien enige betaling uitblijft verkeert de huurder in verzuim en is Feestart zonder ingebrekenstelling tot invordering over te gaan. eventueel buitengerechtigde kosten zijn voor rekening van de huurder.


4. Aansprakelijkheid

A: De contante betaling van de factuur dient te geschieden bij het ophalen dan wel afleveren van van het verhuurde. Storting of overboeking per bank dient voor de afgesproken boeking op rekening van Feestart te staan. Indien de huurder of diens gemachtigde het bedrag niet voor de betalings termijn voldoet heeft Feestart het recht wettelijke rente te berekenen. Indien enige betaling uitblijft verkeert de huurder in verzuim en is Feestart zonder ingebrekenstelling tot invordering over te gaan. eventueel buitengerechtigde kosten zijn voor rekening van de huurder.

Het stoken van open vuur bij de gehuurde items zijn verboden. De gelede schade wordt geheel op de huurder verhaald.De huurder is aansprakelijk voor alle schade niets uitgezonderd, gedurende de gebruikstijd.

Zelfs wanneer beschadiging buiten de schuld van de huur heeft plaatsgevonden.(storm). Feestart is in alle gevallen gerechtigd herstelkosten in rekening te brengen.Tevens is de huurder aansprakelijk voor alle schade met of door de gehuurde items die aan derden zijn toegebracht gedurende de tijd dat deze bij hem in gebruik is en hij verplicht zich om Feestart te vrijwaren tegen alle aanspraken welke derden tegen de eigenaar/exploitant van de items te dien zake mochten doen gelden..Feestart is niet aansprakelijk voor schade aan en of verlies van, op of in de items geplaatste goederen. Zelfs wanneer die schade of dat verlies door gebrek aan één van de gehuurde items zou zijn ontstaan.

B: Eventueel benodigde vergunningen en kosten zijn voor de huurder

C: Huurder is verantwoordelijk voor de aangebrachte vervuiling.In geval van vervuiling is Feestart gerechtigd desbetreffende schoonmaakkosten in rekening te brengen.