Home Assortiment Tarieven & Bezorgen Contact

Voorwaarden Springkussens

Lees deze voorwaarden goed door zodat u op de hoogte bent van alle voorwaarden en bepalingen.

Art 1.
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van alle artikelen die FEESTART verhuurd. De verhuurder stelt de materialen ter beschikking voor recreatieve doeleinden aan de huurder gedurende de overeengekomen periode. De verhuurder draagt er zorg voor dat de verhuurde materialen in goede staat van onderhoud verkeert.

Art 2.
De huurder dient aan de verhuurder een kopie van een geldig legitimatie bewijs te overhandigen

Art 3.
De huurder is verantwoordelijk voor het naar alle redelijkheid schoon en droog afleveren van het springkussen. Indien dit niet blijkt zijn wij genoodzaakt € 25,- te rekenen voor het schoonmaken of drogen.

Art 4.
Indien reparaties noodzakelijk zijn als gevolg van een onvakkundige behandeling, reparaties uitgevoerd door derden, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de reparatiekosten verhaald op de huurder.

Art 5.
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde artikelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder aan een ander onder te verhuren of anderszins in gebruik te geven. Het beplakken, beschilderen of op andere wijze bewerken van de gehuurde springkussens is niet toegestaan. Het is eveneens niet toegestaan consumpties op het springkussen te nuttigen.

Art 6.
De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van derden waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk gesteld kan worden. Voor schade die de huurder aan derden, direct of indirect, ingevolge het gebruik van de gehuurde springkussens veroorzaakt is de verhuurder NIET aansprakelijk.

Art 7.
Verwarmingsbronnen, zoals luchtbranders, straalkachels en verlichting dienen zodanig te worden geplaatst of opgehangen, dat geen schade aan de gehuurde artikelen kan ontstaan.

Art 8.
Bij slechte weersomstandigheden (harde wind, regen) is het mogelijk om kosteloos te annuleren.

Art 9.
De gehuurde springkussens blijven te allen tijde eigendom van de verhuurder. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud.